วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิถีคลื่นลูกใหม่

เกลียวคลื่น
“คลื่นลูกหลังไล่ตามคลื่นลูกแรก เป็นเรื่องธรรมดา สัจธรรรมเก่าไป-ใหม่มา
เริ่มต้นทำงานของมัน ตลอดเวลา”
จากละครเรื่อง คู่กรรม
.............................................................................................
 
1.นายฉัตรพล  นันทะเสน  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านต้าตลาด  ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
2.นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์  รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3
3.นายนิวัฒน์  ร้อยแก้ว  องค์กรเอกชน อ.เชียงของ  จ.เชียงของ
4.       นายพงพุธ  หมุดปิน ผอ. ร..ร.บ้านหลวง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
5.       นายสะอาด  สุวรรณทา  ผอ.ร.ร.บ้านดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
6.       นายไสว  มหาวรรณ์  ผอ.ร.ร.บ้านเวียงหมอก ต.  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
7.       นายอัครเดช  ยมภักดี  ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงราย
8.       นายอุทัย  ปันปินคง ผอ.ร.ร.บ้านสันมะเค็ด อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
9.       นายทิวา  ทองเพชร บ้านดอนงาม  อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
10.    นายประชัน  จันระวังยศ
11.    นายกลด  คันชิง ผอ.ร.ร.บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี  อ.เทิง จ.เชียงราย
12.    นายจะเริญ  สักลอ อ.เทิง จ.เชียงราย ถึงแก่กรรม
13.    นายชัยพิชิต  อิ่นคำ  ผอ.ร.ร.บ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง จ.เชียงราย
14.    นายทนัน  เหล่ากอ ย้ายไป จ.แพร่
15.    นายยงยุทธ  ชินายศ อ.เทิง จ.เชียงราย (ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
16.    นายสว่าง  ไชยปันดิ  ผอ.ร.ร.ขุนตาลวิทยาคม สพม.ที่ 36 (เชียงราย-พะเยาง) ต.ขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
17.    นายทศพร  เมฆอากาศ รองผอ.สพป.เชียงราย .เขต 2
18.    นายบุญมี  อุ่นเรือน  ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไคร้  ต.ห้วยไคร้  อ.เทิง จ.เชียงราย
19.    นายวิวรรธนพงศ์  สมจิตร  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
20.    นายชัยวัฒน์  แดงสนั่น  ผอ.ร.ร.บ้านแม่คาวหลวง  อ.พาน  จ.เชียงราย
21.    นายทรงเดช  ดีวรัตน์ ร.ร.บ้านเจริญเมือง อ.พาน  จ.เชียงราย
22.     นายธวัช  อินทร์จักร  ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดงงาม  อ.พาน จ.เชียงราย
23.    นายมนตรี  มาลัย  ผอ.ร.ร. พาน
24.    นายเมฆินทร์  ราชคมณ์ ผอ.ร.ร.บ้านปูแกง   อ.พาน  จ.เชียงราย
25.    นายรัฐไกร  บุญตัน  ร.ร.เทศบาลบ้านก่า  อ.พาน จ.เชียงราย
26.    นายเลิศชาย  วิเทศบัณฑิต ผอ.ร.ร.ชุมชนสันมะเค็ด  ย อ.พาน จ.เชียงราย
27.    นายสมาน  ศรีมหาพรหม  ผอ.ร.ร.บ้านท่าดอกแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย
28.    นายขจรศักดิ์  ควรคิด ผอ.ร.ร.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม  ต.ดอยลาน อ.เมือง  จ.เชียงราย
29.    นายณรงค์  จันทรโชติ ข้าราชการบำนาญ
30.    นายทรงวุฒิ  เทพรักษา ผอ.ร.ร.บ้านรวมมิตร  ต.แม่ยาว อ.เมือง  จ.เชียงราย
31.    นายปรีชา  พันธุ์จำเริญ ผอ.ร.ร.บ้านโป้งฮึ้ง  ต.ห้วยสัก อ. เมือง  จ.เชียงราย
32.    นายพิรุณ  แก้วเป็ง ผอ.ร.ร.บ้านท่าสาย  ต.ท่าสาย อ.เมือง  จ.เชียงราย
33.    นายวิชัย  ไพยารมณ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
34.    นายวิวัฒน์  พิทักษ์สุจรรยา ผอ.ร.ร.บ้านน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
35.    นายสนั่น  อินถา ผอ.ร.ร.แม่ยาววิทยา  ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
36.    นายเจริญ  ดีคำปา ผอ.ร.ร.บ้านโป่งน้ำตก  ต.นางแล อ.เมือง  จ.เชียงราย
37.    นายเจริญ  สายศร ผอ.ร.ร.พญาไพรไตรมิตร ต.แม่สะลอง  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
38.    นายเมฆ  เฟื่องฟู  ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านแม่ลาว ต.แม่ลาว อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย
39.    นายจำลอง  แก้วสีลา ร.ร.บ้านหัวฝาย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
40.    นายเฐนก  เป็งขวัญ  ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดด(ชุมชนเวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
41.    นายวันชัย  วงศ์เรียน  บ้านห้วยเฮี้ย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
42.    นายสัรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์ อ.พาน จ.เชียงราย
43.    นายอัศนีย์  สุพรรณนนท์  ผ.อ.ร.ร.ศรีถ้อยสุนทรราษฏร์พัฒนา  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
44.    นายณรงค์  มารสาร ร.ร.บ้านฮ่องแฮ่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
45.    นายนิรุทธิ์  คำนาศักดิ์  ข้าราชการบำนาญ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
46.    นายประเสริญ  สุขสิงคลี ถึงแก่กรรม
47.    นายเอกวิทย์  ธุวะคำ  ผอ.ร.ร.บ้านดอยสะโง้  อ. แม่สาย จ.เชียงราย
48.    นายเอี่ยม  บริบูรณ์  ผอ.ร.ร.บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย จ.เชียงราย
49.    นายผดุง  ยาละ ผอ.ร.ร.บ้านปางหัดสหศาสตร์ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
50.    นายสมชาย  คำจันทร์  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งงิ้ว  ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
51.    นายรบรรจง  สิทธิยศ  ผอ.บ้านศรีเวียง  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย
52.    นายบุญทอง  สมบัติใหม่  ผอ.ร.ร.ร่องห้า อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย
53.    นายชูชาติ  ซาวคำเขต  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านสันจำปา  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
54.    นายทวี  กันทะ  ผอ.ร.ร.บ้านเวียงผาพญากอง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย
55.    เนายบุญฤทธิ์  พูลสวัสดิ์  ย้ายไป จ.ลำพูน
56.    นายไพโรจน์  โสรัตสากุล สพฐ.
57.    นายประจวบ  กิติรัตน์  อ.เมือง ถึงแก่กรรม
58.    นายพินิจ  ปันเป็ง  อ.เมือง ถึงแก่กรรม
59.    นายสุริยง  ทองดีโลก  อ.พาน ถึงแก่กรรม
60.   นายสนั่น  ปัญโญใหญ่  อ.แม่จัน จ.เชียงราย ถึงแก่กรรม
..........................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น:

W Somchit กล่าวว่า...

ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวว่า "ใครก็ตามเป็นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ตัว
ใครก็ตามเป็นบุคคลที่มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ใครก็ตามเป็นบุคคลที่เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ใครก็ตามมีความสุขที่ได้ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น
ใครก็ตามรู้สึกว่า การช่วยเขาให้พ้นทุกข์นั้นคือความสุขของเรา
ใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ เพราะมีโลกทัศน์ว่า โลกทั้งผองพี่น้องกัน
คนคนนั้น คือพระโพธิสัตว์"


ดาวน์โหลดหนังสือของพระอาจารย์เล่มอื่น ๆ
http://www.ebooks.in.th/search/writer/v.vajiramedhi

แสดงความคิดเห็น